Saturday, 28 April 2012

KATA TUGAS

Kata tugas merupakan perkataan yang hadir dalam ayat, klausa atau frasa untuk mendukung tugas tertentu, contohnya sebagai penghubung, penerang, penguat, penentu, pendepan, penegas dan sebagainya.

Kata-kata tugas terebut adalah seperti yang berikut:
*   kata hubung            *   kata seru            *   kata tanya               *   kata perintah
*   kata pangkal ayat    *   kata bantu          *   kata penguat           *   kata penegas
*   kata nafi                  *   kata pemeri        *   kata sendi nama      *   kata pembenar
*   kata arah                 *   kata bilangan      *   kata penekan          *   kata pembenda


Bagi memudahkan penghuraian, Kata Tugas dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang berikut berdasarkan kedudukan dan fungsinya dalam bianaan ayat.

a)   Kata penyambung ayat                             c)   Kata pra frasa
b)   Kata praklausa                                         d)   Kata pascakata        

Saturday, 21 April 2012

Kata Adjektif

Kata Adjektif

Kata Adjektif merupakan kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Kata adjektif boleh disertai oleh kata penguat seperti 'sungguh', 'amat' atau' sangat'. Oleh yang demikian, jika sesuatu kata itu boleh disertai kata penguat, maka kata tersebut ialah kata adjektif.

Contoh : 1) Bilik itu luas.
              2) Bilik itu amat luas.

Terdapat 9 jenis kata adjektif, iaitu:

a) Kata adjektif sifatan atau keadaan
    Contoh: rajin, cuai, tenang

b) Kata adjektif warna
    Contoh: putih, jingga, kelabu

c) Kata adjektif ukuran
    Contoh: sempit, panjang, lebar

d) Kata adjektif bentuk
    Contoh: leper, bulat, bujur

e) Kata adjektif bantu
    Contoh: baharu, lama, segera

f) Kata adjektif jarak
   Contoh: jauh, hampir, dekat

g) Kata adjektif cara
    Contoh: pantas, perlahan, cepat

h) Kata adjektif perasaan
    Contoh: ceria, sedih, gembira

i) Kata adjektif pancaindera
   Contoh: merdu, enak, tenteram

Sunday, 15 April 2012

Kata Kerja

Kata kerja merupakan kata yang dapat menyatakan makna perbuatan atau perlakuan.Terdapat dua kategori kata kerja, iaitu:

1)Kata kerja tak transitif
2)Kata kerja transitif

Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sesudahnya. Kata kerja tak transitif dapat dikelompokkan kepada dua bahagian, iaitu:

i)kata kerja tak transitif tanpa pelengkap
ii)Kata kerja tak transitif berpelengkap

i)Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap-merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut.
Contoh: a) Pak Limbat tersenyum
             b) Padi sedang menguning
             c) Budak-budak itu berlari

ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap-merupakan kata kerja yang perlu diikuti oleh pelengkap bagi
   menyempurnakan maksud ayat berikut.
Contoh: i)Dia tidur berbantalkan lengan
            ii) Mereka menginap di Hotel Oriental.
           iii) Keadaan nenek saya beransur baik.


Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang perlu diikuti dengan objek. Objek dalam konteks ini terdiri daripada kata nama atau frasa nama.

Contoh:i)Azura makan nasi ayam.
           ii) Imelda mengarang sajak.
          iii) Matun sudah membalas surat itu.