Saturday, 31 March 2012

MORFOLOGI


MORFOLOGI
Morfologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata.Ada beberapa perkara utama yang dikaji dalam Morfologi Ini termasuklah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.

PENGGOLONGAN KATA
Kata dalam Bahasa Melayu dapat digolongkan kepada kelas-kelas seperti yang berikut:
1.                   Kata Nama
2.                   Kata Kerja
3.                   Kata Adjektif
4.                   Kata Tugas

KATA NAMA
Kata nama ialah kata yang merujuk kepada orang, tempat , binatang, benda maujud dan benda bukan maujud. Kata nama dapat disertai kata bilangan di hadapannya atau kata ganti nama tunjuk di belakangnya. Terdapat tiga golongan kata nama, iaitu:

i)                    Kata nama am
ii)                   Kata nama khas
iii)                 Kata ganti nama

Kata Nama Am
Kata nama am terdiri daripada kata nama am konkrit dan abstrak.

-Terdapat tiga jenis kata nama am konkrit, iaitu:
           a)    Kata nama am  konkrit yang merujuk kepada manusia
                Contoh : budak , bayi, peguam
           b)   Kata nama am  konkrit yang merujuk kepada tempat
                Contoh  : maktab, pondok , taman
           c)    Kata nama am konkrit yang merujuk kepada binatang
                Contoh : arnab, itik, burung

Kata nama am abstrak pula boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu yang boleh dibilang dan yang tidak boleh dibilang.
          a)     Kata nama am abstrak yang boleh dibilang
                Contoh : sebab, idea, pendapat
          b)     Kata nama am abstrak yang tidak boleh dibilang
                Contoh : air, angin, roh

Kata Nama Khas
Terdapat dua jenis kata nama khas, iaitu:
i)                    Kata nama khas hidup
Manusia                        : Norila, David, Misbun
Bukan manusia             :  Sang Bedal, Si Comel
ii)                   Kata nama khas tidak hidup
Tempat                         : Pulau Langkawi, Argentina
Gelaran                         : Tan Sri, Yang Berhormat
Jenama                         : Bonia, Adidas, Nike
Institusi                         : Universiti Pendidikan Sultan Idris, Dewan Bahasa dan Pustaka

Kata Ganti Nama
Terdapat tiga jenis kata ganti nama, iaitu:

i)                    Kata ganti nama diri
Kata ganti nama diri pertama
Contoh : saya, kita, kami
Kata ganti nama diri kedua
Contoh : kamu, engkau, dia
Kata ganti nama diri ketiga
Contoh :beliau, baginda,

ii)                   Kata ganti nama tanya
Contoh : siapa, apa, bila, bagaimana

iii)                 Kata ganti nama tunjuk
Contoh : ini, itu, begini, situSukatan Pelajaran Bahasa Melayu dari Kementerian Pelajaran Malaysia

http://www.staripoh.com/muat_turun/Bahan%20PPK/sp/sp_bm_kbsr.pdf

Saturday, 17 March 2012

TATABAHASA MELAYU

PENGGOLONGAN KATA


Semua perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal,pengimbuhan, pemajmukan atau penggandaan boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata.Nik Safiah Karim et al. (2009), telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.